Všeobecné podmienky

 1. Platba za lekcie je vždy paušálna za mesiac t. z. neplatí sa od hodiny ale za celý mesiac.
 • Cena za jednu lekciu je 8€ krát počet lekcii za mesiac
 • Skúšobná hodina je zadarmo v prípade, že nebudete vo vybranom tanečnom štýle pokračovať
 1. Platba musí byť vždy vykonaná do 5. dňa v mesiaci, inak sa to bude považovať za porušenie všeobecných podmienok Dedinsky studio dance. ( ďalej len DSD ).
 2. Pri vynechaní lekcie z akéhokoľvek dôvodu sa peniaze nevracajú, ale sa hodina nahrádza bez časového obmedzenia, alebo bez obmedzenia množstva nahradených hodín v inej skupine ak taká skupina existuje. Ak neexistuje skupina, kde sa môže lekcia nahradiť tak ani v takomto prípade sa peniaze nevracajú. Budú sa nahrádzať spätne, až keď sa skupina vytvorí, alebo sa nahradí v inom druhu tanca v tej vekovej kategórii. Vynechané lekcie tanca sa neprenášajú.

Peniaze sa vracajú len v prípade úplného ukončenia pôsobenia v DSD, ak nie sú absolvované predplatené lekcie, len za posledný daný mesiac. Ostatných predošlých mesiacov sa to netýka.

 1. Lekcie sa uhrádzajú paušálne za vami vybranú skupinu každý nový mesiac bez ohľadu na to, či máte nahradené vymeškané lekcie. Tie si okrem svojej nahrádzate v iných skupinách v týždni.
 2. Pri neúčasti na hodine tanca je klient povinný informovať pedagóga, alebo najbližšiu kontaktnú osobu DSD najneskôr 2 hodiny pred lekciou tanca.
 3. V prípade, že účastník tanečných lekcií, nebude prítomný celý mesiac, on alebo jeho zákonný zástupca je povinný informovať pedagóga, alebo najbližšiu kontaktnú osobu najneskôr do 1. dňa v mesiaci, v ktorom nebude prítomný.

V prípade, že sa tak nestane DSD si bude nárokovať na plnú výšku úhrady podľa toho koľko lekcií na ten mesiac pripadá.

Kontakt : Balet ( lektorka ) – 0915  346  631 | Spoločenské tance ( lektorka ) – 0915 450 814 | Dedinský ( vedúci ) – 0948 310 001  

 1. DSD si vyhradzuje právo v nutnom prípade hodinu zrušiť a nahradiť ju v inom dopredu stanovenom termíne, alebo si ju nahradíte vami vybranej skupine.

DSD si vyhradzuje právo pri malej účasti zrušiť celú skupinu ( s vrátením peňazí za neabsolvované lekcie ).

 1. DSD si vyhradzuje právo ukončiť pôsobenie v DSD ak záujemca poruší

–   všeobecné podmienky DSD.

–   keď nedodrží zásady chovania a bezpečnosti.

 1. Tanečný pedagóg ani DSD nenesie zodpovednosť za veci odložené v šatni ani v iných priestoroch DSD. Preto odporúčame, aby sa na tréning nenosili cenné veci.
 2. Všetci študenti DSD sú povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich

spolužiakov na tréningu a akciách organizovaných DSD.

 1. Študenti sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a rešpektovať nariadenia pedagóga.
 2. Študentom sa zakazuje manipulovať bez prítomnosti pedagóga s učebnými pomôckami, vešať sa na tyče, behať a bez dozoru otvárať okná.
 3. Tanečný pedagóg a DSD nenesie zodpovednosť za úraz dieťaťa, ktorý

vznikne nedodržaním zásad chovania a bezpečnosti a nerešpektovaním pokynov tanečného pedagóga.

 1. DSD nedovoľuje vstup rodičom do sály pred tréningom, v priebehu tréningu ani po tréningu.

Vedúci pracovník  Peter Dedinský